Slik held du varmen om straumen går

Mange bustader har straum som den viktigaste eller einaste kjelda til oppvarming. I denne artikkelen finn du konkrete tips som gjer deg betre førebudd på straumbrot.


Når straumen går forsvinn ikkje berre lyset, men også elektrisk oppvarming. Ved større straumbrot prioriterer ein liv og helse først, og det kan ta tid før du får straumen tilbake. Difor bør du vere førebudd på å greie deg utan straum i fleire dagar.

Vedomn eller peis

Vedomn eller peis er ei god varmekjelde. Om du har vedomn eller peis – pass på at han fungerer som han skal, og at du har nok ved. Sjå også til at du har fyrstikker eller tennar.

Gass- eller parafinomn

For deg som ikkje har tilgang på vedomn eller peis, eller som ønskjer å ha ei meir flyttbar varmekjelde tilgjengeleg, er ein gass- eller parafinomn eit godt alternativ. Sjekk at omnen er i god stand og er meint for bruk innandørs. Hugs også at du må ha tilgang på gass eller parafin.

Dette må du hugse når du lagrar gass og brannfarleg væske i bustaden din.

Varme klede

Noreg kan vere eit kaldt land i vinterhalvåret. Sjølv om du har tenkt på alternative måtar å varme opp husstanden din om straumen går, er det ikkje sikkert at du oppnår den temperaturen du ønskjer i bustaden din. Difor kan det vere lurt å ha eit lite lager av varme klede, pledd og soveposar.

Avtal med andre

Er det vanskeleg å finne gode alternative varmekjelder som passar for deg, kan du avtale med naboar, familie eller vener om å gje deg husly.

Lys

Du bør tenkje på at du skal ha lys både til å lyse opp rommet du oppheld deg i, og til å flytte deg rundt. Hovudlykt eller lommelykt fungerer fint. Ei campinglykt på batteri gjev lys til eit rom eller område. Stearinlys og parafinlampe er gode supplement. Hugs at du då må ha fyrstikker eller tennar, og parafin/lampeolje.

Naudstraum

Er du kritisk avhengig av straumforsyning? Med eit naudaggregat er du mindre sårbar for straumbrot.

Eit aggregat er ein motor som går på bensin eller diesel, og som produserer straum. Det finst fleire naudstraumsaggregat på marknaden. Desse får du tak i på byggjevarehus og jernvarehandlar.

Eit aggregat brukar mykje drivstoff. Skal du lagre drivstoff heime bør du gjere nødvendige brannførebyggjande tiltak.

Hugs at eit aggregat slepp ut kolosgass som kan føra til forgifting. Følg brukarrettleiinga for trygg plassering og god ventilasjon ved bruk av aggregat. Les også: Slik unngår du kolosforgifting

Vi tror dette er interessant for deg