Opphavsrett på sikkerhverdag.no

Innhaldet på sikkerhverdag.no tilhøyrer Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap, og rettane for dette er verna etter lov om opphavsrett til åndsverk.


DSB har einerett til å framstille eksemplar av nettsida sikkerhverdag.no og til å gjere sida tilgjengeleg for ålmenta. 

Ønskjer du å kopiere eller på annan måte gje att eller bruke innhald frå sikkerhverdag.no, må du ha skriftleg førehandsgodkjenning frå oss. Dette gjeld også for bruk av dei enkelte elementa på nettsidene, som til dømes tekstar, sjekklister, fotografi, ikon og logo. 

Du kan gjerne peike til sikkerhverdag.no frå andre nettstader eller gjere andre merksame på innhaldet via sosiale medium. 

Kopiering eller annan bruk som strir mot rettane til DSB kan føre med seg erstatnings- og/eller straffansvar.

Eventuelle spørsmål kan rettast til kommunikasjonsavdelinga i DSB på e-post servicedesk.kom@dsb.no eller telefon 33 41 25 00.