Slik førebur du deg på flaum

Flaum kan føre til store øydeleggingar. Dersom flaumen er varsla på førehand, kan du førebu deg og avgrense konsekvensane.


I Noreg blir vêret kontinuerleg overvaka og store flaumar blir gjerne varsla ei tid i førevegen, anten gjennom vêrvarsling eller spesielle flaumvarsel. Dette gjer det mogleg både for privatpersonar og det offentlege å førebu seg best mogleg.

Fjern lause gjenstandar

Flyttbare gjenstandar som campingvogner, båtar eller anna som blir lagra i hagen, bør sikrast eller flyttast. Slike ting er gjerne verdifulle. Dei kan også gjere stor skade på bruer og bygningar viss dei følgjer med vassdraget nedover.

Rydd og rens

Tenk førebyggjing og utnytt tida før vatnet kjem. For å avgrense skadane på eigen eigedom bør du spesielt sørgje for at takrennene er opne og at det ikkje ligg kvist eller lauv som sperrar for vatnet i avløp og mindre bekkar. Rydd også verdifulle gjenstandar opp frå kjellaren. Sjekk at vindauge og dører er godt lukka til, spesielt i kjellaren.

Hugs eigenberedskap

Flaum kan gjere skade på infrastruktur som vegar, straumnett og vassleiingar slik at du blir isolert, mister straumen, mobildekninga og vatnet i springen. Da er det lurt å ha tenkt på eigenberedskap på førehand, så du er rustet til å klare deg sjølv nokre dagar. . 

Tips før flaumen:

  • Rydd hagen for lause gjenstandar.
  • Flytt eller sikre større gjenstandar som båt eller campingvogn.
  • Rens takrenner, avløpsrøyr og sluk.
  • Rydd verdiar og elektriske apparat opp frå kjellaren.
  • Lukk vindauge og dører godt til.

Nettstaden varsom.no visar om og når det er varsla flaum der du bur.

Vi tror dette er interessant for deg