Transport og oppbevaring av diesel og fyringsolje

Det finnes ingen øvre grense for hvor mye diesel og fyringsolje du som privatperson kan oppbevare hjemme, men regelverket krever at du er aktsom. Her ser du hva det innebærer i praksis.


Dette kan du lagre

Det finnes ingen øvre grense for hvor mye diesel og fyringsolje du som privatperson har lov til oppbevare hjemme. Både virksomheter og privatpersoner som skal lagre diesel og fyringsolje er imidlertid underlagt krav til aktsomhet (§ 5 i forskrift om håndtering av farlig stoff). Det er likevel verdt å merke seg at regelverket er noe ulikt for privatpersoner og virksomheter. Landbrukseiendommer, hvor det ofte oppbevares diesel, regnes som en virksomhet.

For deg som privatperson betyr kravet til aktsomhet i praksis at du må tenke igjennom hvor og hvordan du oppbevarer dieselen, slik at du forebygger brann og annen ulykke.

Krav til oppbevaring

Diesel og fyringsolje kan oppbevares både utendørs, innendørs og i uthus. Bensin regnes for å være ekstremt brannfarlig og er underlagt strengere restriksjoner. Diesel er ikke like brannfarlig som bensin, men du bør allikevel forebygge brann også når du lagrer diesel.

Beholderen eller tanken du bruker skal være egnet for oppbevaring av diesel eller fyringsolje. Sørg for at lagringsplassen er ryddig og ikke oppbevar unødvendig brennbart materiale i nærheten. Slokkeutstyr bør være lett tilgjengelig.

Skal du oppbevare diesel og fyringsolje utendørs bør du sørge for minst 5 meter avstand til trevegger og annet brennbart materiell. Grilling, bålbrenning og andre kilder som kan sette fyr på dieselen bør også holdes minst 5 meter unna.

Anbefalte minimumsavstander

  • til trevegg, brennbar bygning eller annet brennbart lagret materiell: 5 m
  • til dør, vindu, kjellernedgang, ventilasjonsåpning, nabogrense og offentlig ferdselslinje: 4 m
  • til tennkilde: 5 m

Transport av diesel

Som privatperson kan du frakte maksimalt 240 liter diesel per bil eller med kombinasjon av bil og tilhenger. Eventuell diesel på bilens faste tank skal ikke regnes med. Enkeltbeholdere kan ikke inneholde mer enn 60 liter. Sørg for at både kjøretøy og beholdere er i forsvarlig stand og gjennomfør transporten på en forsvarlig måte. 

Slutt på gamle oljetanker

Når det gjelder diesel og fyringsoljer, så varmes fortsatt mange norske boliger opp ved hjelp av et sentralt anlegg som går på fyringsolje. Den norske regjeringen ønsker å fase ut bruken av oljekjeler hos husholdningene innen 2020.

Vi tror dette er interessant for deg