To voksne og to barn sitter og prater ved et bord.
Foto: DSB

Øv på brann heime

Ein bustad blir overtent på fire minutt og du må redde deg ut raskt. Med jamlege brannøvingar er både små og store førebudde om alarmen går.


Øving gjer meister, også når det gjeld brann. Alle bør gjennomføre brannøving minst ein gong i året.

Snakk om øvinga

Mange born tykkjer brann er skummelt, men det er ingen grunn til å droppe brannøvinga. Tvert i mot kan jamlege brannøvingar gjere borna tryggare, om dei veit kva dei skal gjere om alarmen går. Sitt gjerne ned heile familien og snakk om kvifor det er viktig med brannøvinga, og kva det betyr om røykvarslaren byrjar å pipe. Dra gjerne inn leik under øvinga, slik at born ikkje opplever øvinga som dramatisk.

Lag enkle reglar

Det er viktig at dei vaksne framstår som trygge på kva dei skal gjere når alarmen går. Lag enkle reglar som er lette å hugse og følgje – også for små born.

Mindre born treng hjelp til å kome seg ut om det brenn. Om de er fleire vaksne og born i familien, avtal kven som tek seg av kva born og eventuelt kor borna skal vente på dei vaksne. Eldre born kan lære seg å evakuere på eiga hand. Det er viktig at alle i familien er samde om ein trygg møteplass utanfor bustaden. Her skal alle møte kvarandre så raskt som mogleg i ein naudsituasjon, slik at de er sikre på at alle er komne ut.

Redde – varsle – sløkkje

Ved ein brann er det aller viktigaste at alle kjem seg raskt ut av bustaden. Når alle er samla på ein trygg møtestad utanfor bustaden varslar du brannvakta på 1-1-0. Varsle naboane også. Om det er forsvarleg kan vaksne prøve å sløkkje brannen med husbrannslange eller brannsløkkjeapparat. Ikkje sett deg sjølv i fare, og hugs at røyken er svært giftig.

Tips til brannøvinga:

  • Før dykk startar øvinga, avtal ein fast møteplass utanfor huset som det er lett for alle å hugse, til dømes ved flaggstanga eller epletreet.
  • Sjå til at rømmingsvegar er lett tilgjengelege, og alle dører og vindauge lett kan opnast frå innsida.
  • Yngre born treng hjelp av vaksne for å kome seg ut. Om det er fleire vaksne og born i bustaden, må dei vaksne avtale seg imellom kven som tek seg av kva born.
  • Eldre born kan lære seg å kome seg ut på eiga hand, samt ringje naudnummer 1-1-0.
  • Når røykvarslaren pip, sjå til at alle som er i huset blir varsla. Hjelp kvarandre undervegs. Tel og sjekk at alle har kome seg ut til den avtalte møteplassen.

Vi tror dette er interessant for deg