Trygg lading av elbil

Stadig fleire elbil-eigarar installerer ladestasjon heime, men enkelte eldre elbilar blir framleis ladde frå vanleg stikkontakt utan spesialkabel. Slik førebyggjer du overbelastning og brann i det elektriske anlegget heime.


Anbefaler fast ladeboks

DSB anbefaler alle elbil-eigarar som skal lade heime, å lade via ein eigen ladeboks som er fastmontert på veggen. Slike ladeboksar blir monterte med ein kontakt som er laga for å tole høg belastning over tid. Ladeleidninga som blir nytta på slike ladeboksar, er i tillegg meir robust og eigna for dagleg bruk. Dette er difor det beste alternativet for å førebyggje brann eller overbelastning av det elektriske anlegget. Frå og med januar 2023 må alle nye ladepunkt som blir sette opp for elbil, vere av denne typen.

Enkelte bilar har så stor batterikapasitet at det må høg ladestraum til for å få lada batteriet. Då kan det vere nødvendig å installere ein eigen trefasa 32A-kurs fram til ladeboksen. I så fall må du kanskje søkje nettselskapet om å auke kapasiteten på abonnementet ditt og gi deg større inntakssikring til huset. Elektroinstallatøren kan gjere dette for deg.

Lading frå stikkontakt

Det er ikkje forbode å lade ein elbil frå stikkontakt, men det kan vere vanskeleg å vurdere på eiga hand om det elektriske anlegget toler denne belastninga. Elbilar trekkjer mykje straum, og det gjerne over lang tid. Dette kan føre til overbelastning og brann i det elektriske anlegget. Du som eigar av det elektriske anlegget bør følgje med på at stikkontaktar og leidningar ikkje viser teikn til varmgang (t.d. gul eller brun misfarging, brent lukt eller knitring). Ver merksam på at slike feil også kan oppstå andre stader i huset enn der elbilen er tilkopla. Dersom det oppstår ein brann der eigedom eller personar kjem til skade, bør du som eigar av det elektriske anlegget kunne vise til at anlegget har vore brukt på ein forsvarleg måte.

Med spesialkabel
Mange elbilar blir leverte med ein spesialkabel for lading frå stikkontakt. Spesialkabelen har ein «klump» som avgrensar ladestraumen slik at han ikkje trekkjer meir straum enn det bilen og det elektriske anlegget normalt toler. I tillegg har kabelen komponentar som overvakar tryggleiken og hindrar elektrisk sjokk. Ein slik spesialkabel kan brukast i vanleg stikkontakt utan å gi stor belastning og brannfare.

Det er normalt sett også mogleg å justere ned ladestraumen manuelt. Dermed kan du bruke ein slik spesialkabel i ein vanleg stikkontakt, utan at det gir for stor belastning og brannfare i det elektriske anlegget.

Sett opp ei metallkorg, ei hylle eller eit anna eigna oppheng for å avlaste spesialkabelen under lading. Dersom kabelen og «klumpen» heng fritt og dreg i stikkontakten, kan kontakten bli øydelagd og det kan oppstå varmgang og fare for brann. Ved lading utandørs må du passe på at det ikkje blir liggjande snø og vatn på ladeutstyret. Dette kan skade utstyret og auke brannfaren.

Utan spesialkabel
Dersom du skal lade ein elbil frå vanleg stikkontakt og ikkje har spesialkabel, nyttar du ein kurs som er sikra med maks 10 ampere. Bruk også ein eigen kurs som har separat jordfeilbrytar og ikkje blir nytta til andre elektriske apparat samstundes.

I 2014 kom det eigne krav til kursar som skal brukast til lading av elbil. Dersom ein elektrikar har installert ein vanleg kontakt for lading av elbil hos deg etter 2014, er denne trygg å bruke.

Elbil i burettslag og sameige

For burettslag og sameige er det særs viktig å få vurdert kapasiteten på det elektriske anlegget før det blir montert uttak for lading av elbil. Her må du kontakte ein registrert elektroinstallatør som kan kartleggje kva som trengst av kapasitet og utstyr for stabil og trygg lading i fellesgarasjar.

I garasjar med mange ladeuttak finst det også utstyr for fordeling av ladeeffekt og tid. Dette er nødvendig dersom tilgjengeleg effekt er mindre enn behovet. På denne måten kan alle bilane ladast utan at det elektriske anlegget blir overbelasta.

Det vil også vere mogleg å innføre betalingsløysingar. Ein elektroinstallatør kan gi gode råd om føremålstenlege løysingar i det enkelte tilfelle.

Vi tror dette er interessant for deg