Eigenberedskap ved funksjonsnetsetjingar

Har du nedsett funksjonsevne, kan ei krise påverke deg noko annleis enn for mange andre. Derfor er det viktig at du tenkjer gjennom på førehand korleis ei krise vil påverke deg.


Be om hjelp

Snakk med familie, vener, naboar, assistentar eller andre personar i livet ditt om korleis ei krise vil påverke deg og kva du kan trenge hjelp til. Treng du hjelp, er det viktig at du ber om det. Tenk gjennom om du har nokon i omgangskrinsen din du kan be om hjelp.

Mange kommunar vil fortelje deg på tekstmelding eller på nettsidene sine korleis du kan kontakte kommunen i den aktuelle krisa. Dersom du er usikker; undersøk gjerne med kommunen din om kvar du kan ta kontakt i ei krise. 

Ved straumbrot kan mobilnettet bli utilgjengeleg allereie etter eit par timar. Derfor er det viktig at du ikkje ventar med å be om hjelp.

Fare for liv og helse

Ved akutt fare for liv og helse ringjer du naudnummera 110, 112 og 113. Ver merksam på at det ved store kriser kan vere manglande kapasitet og det kan ta lenger tid enn vanleg å få hjelp.

Beredskapslager

Dei grunnleggjande behova som må dekkjast dei første tre døgna av ei krise, er varme, drikke, mat, legemiddel, hygiene og informasjon. Vi har laga eit forslag til kva du kan ha på eit beredskapslager, slik at du kan klare deg sjølv nokre dagar. Det er viktig at kvar og ein tenkjer igjennom sine eigne behov, og planlegg ut i frå det. Har du ei funksjonsnedsetjing der du er avhengig av hjelpemiddel, kan det til dømes vere lurt å ha ei reserveløysing klar for krisetilfelle. 

Se også: Eigenberedskap for blinde og svaksynte (Norges Blindeforbund)

Vi tror dette er interessant for deg