Dette har du rett til å vite om industrinaboen

Hvis du er nabo til en industribedrift som er underlagt de strengeste kravene i storulykkeforskriften, har du krav på informasjon som handler om din sikkerhet.


Alle storulykkevirksomheter i Norge (rundt 330 virksomheter) har plikt til å gi naboene slik informasjon. Dette er bedrifter som håndterer store mengder farlige kjemikalier. 

Du har krav på informasjon om

  • hvilke aktiviteter som foregår hos virksomheten
  • navnene på og egenskapene til de farlige kjemikaliene som blir brukt
  • faren for storulykker og mulige virkninger for mennesker og miljø
  • hvordan innbyggerne i området blir varslet og informert ved ulykker
  • hvordan innbyggerne i området bør forholde seg ved en storulykke

Hvilke bedrifter gjelder det?

Disse kravene gjelder kun for virksomhetene som er omfattet av storulykkeforskriften. De virksomhetene som er meldepliktige etter storulykkeforskriften, skal ha informasjon tilgjengelig på sin internettside. De som håndterer de største mengdene (cirka 90 virksomheter), kalles sikkerhetsrapportpliktige virksomheter. Disse skal ha informasjonen tilgjengelig på sine nettsider. I tillegg skal de distribuere informasjonen jevnlig (minst hvert femte år) i nærområdet og legge den ved i sin sikkerhetsrapport.

Hvis du er usikker på om dette gjelder din nabo, skal du få svar hvis du kontakter bedriften.

Du har også rett til å få virksomhetens sikkerhetsrapport. Virksomheten har rett til å sladde ut informasjon som er forretningshemmeligheter, eller informasjon som de ikke ønsker å gi ut av sikkerhetsmessige årsaker.

Følges tett opp

Det finnes om lag 300 storulykkevirksomheter i Norge og 100 av disse har informasjonsplikt. Disse virksomhetene er underlagt et strengt regelverk og følges tett opp av tilsynsmyndighetene. Av sikkerhetshensyn finnes det ingen offentlig oversikt over alle storulykkevirksomheter i Norge.