Felles eigenberedskap

Det kan vere krevjande å planleggje eigenberedskap for ei veke. Hugs at familie, vennar og naboar kan hjelpe kvarandre og samarbeide om gode løysingar. 


Samarbeid og fellesskap er ein stor ressurs ved kriser. Snakk med dei rundt deg om kva som kan skje, korleis de kan bli ramma, og korleis de skal klare dykk saman.   

Finn din beredskapsvenn   

Finn ut kven som kan trengje di hjelp, og kven du sjølv kan få hjelp frå. Med ulike eigenskapar og kunnskapar kan familiemedlemmar, vennar og naboar utfylle kvarandre.    

Her er nokre døme på ting de kan hjelpe kvarandre med:

  • Førstehjelp ved skadar.   
  • Omsorg og støtte.   
  • Opphald og overnatting ved evakuering frå eigen bustad.   
  • Omsetjing og forklaring av informasjon frå styresmaktene.   
  • Praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy.   
  • Innkjøp, bering og transport.   
  • Byte eller bytelån av utstyr og varer.    
  • Lån av mobiltelefon som er kopla til eit anna nett enn din.   
  • Felles matlaging.  

Frivillige organisasjonar   

Skaff deg oversikt over frivillige organisasjonar og lag i nærmiljøet ditt. Ei rekkje viktige oppgåver under kriser blir løyste gjennom innsats frå frivillige organisasjonar og trus- og livssynssamfunn. Engasjer deg gjerne i den frivillige beredskapen.    

På frivillig.no (ekstern side) kan du lese meir om korleis du kan bidra i frivillig arbeid.  

Eigenberedskap i bustadselskap  

Styret i burettslag eller sameige kan gjere ei vurdering av om det er mogleg å etablere eit felles eigenberedskapslager. Til dømes kan ein gå saman om å lagre drikkevatn i kjellaren eller andre fellesareal.    

Styret har også ansvaret for å vurdere den samla risikoen i bygget ved oppbevaring av brannfarlege gassar og væsker.